Младши експерт

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: 03/07/2014 Modified date: 24/08/2014
  • Country: Bulgaria
  • Region: Благоевград

Дирекция: "Биоразнообразие, планове, програми и проекти"
Дирекция "Национален парк Рила"
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Дирекция: "Биоразнообразие, планове, програми и проекти"
Дирекция "Национален парк Рила"
• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Разработване и изпълнение на планове, програми и проекти за инвентаризация, мониторинг, поддържане и възстановяване на животинските видове, техните популации и местообитания с цел опазване и съхраняване на разнообразието им на територията на парка.
• изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
• минимален ранг: V младши
• категория:
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Биологически науки
Горско стопанство
Екология
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове; управленска, организационна, комуникационна и компетентност за работа с потребители; способност да взема решения в извънредни ситуации. Работа по проекти. Познаване и прилагане на нормативната уредба: ЗЗТ, ЗОС, ЗБР, НПК, ЗОП и др. Притежаване на свидетелство за управление на МПС – категория В; Компютърна грамотност; Ползване на един западен език - предимство;
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
• документи за кандидатстване:

заявление за участие в конкурс съгласно приложение №2, към чл.17, ал. 1 от НПКДС;

декларация от лицето по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;

копие от диплом за завършено образование / документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация/;

копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
Автобиография европейски формат – CV
Документите да се представят в:
Благоевград 2700, кв. “Вароша”,
ул. Бистрица, 12 В, П.К. 56
• телефон:
+35973 880537
• административно звено:
Дирекция: "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт:
Петя Василева
• краен срок за подаване на документи:
11.07.2014
http://www1.government.bg/ras/konkursi/preview_post.html?id=37913

Връзка с работодателя Сподели