Служител по сигурността на информацията - Областна администрация - Русе

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: 03/07/2014 Modified date: 24/08/2014
  • Country: Bulgaria
  • Region: Русе

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, административна структура:
Служител по сигурността на информацията
Областна администрация - Русе
• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Подпомага Областния управител в дейността му по ръководството, организацията и контрола по защитата на класифицираната информация в Областна администрация Русе.
• изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
• години професионален опит: 3
или
• минимален ранг: IV младши
• категория:
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Национална сигурност
Сигурност и отбрана
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
-компютърни умения;
- издадено разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация до „строго секретно” от ДКСИ;
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
• документи за кандидатстване:

-писмено заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

-декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители по образец;

-копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

-копие от удостоверение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация до "строго секретно" от ДКСИ;
Място за подаване на документите:
• адрес:
Русе, пл. Свобода 6 Център за информация и обслужване на граждани
• телефон:
082 812 224
• административно звено:
Дирекция: Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността
• лице за контакт:
Илка Костадинова
• краен срок за подаване на документи:
10.07.2014

Връзка с работодателя Сподели