Младши експерт Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: 16/07/2014 Modified date: 24/08/2014
  • Country: Bulgaria
  • Region: Добрич

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Младши експерт" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Контрол по законосъобразността на актовете на местната администрация и на органите на местното самоуправление; Контрол по спазване на законността на територията на областта ; Координация и взаимодействие с местните власти ; Контрол по изпълнение на актовете на териториалните звена на централната власт ;
• изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
• минимален ранг: V младши
• категория:
• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност: Работа с програмни продукти, свързани с работата на служителя,WORD и информационни системи;
Други допълнителни изисквания:
Аналитична компетентност
Ориентация към резултати
Работа в екип
Комуникативна компетентност
Фокус на клиента
Професионална компетентност
• границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
360,00 лв. - 1100,00 лв. лв.
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
• документи за кандидатстване:
Заявление за участие за конкурса /образец/;
Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / образец/;
Автобиография CV формат;
Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация , които се изискват за длъжността;
Копие от документи удостоверяващи, продължителността на професионален опит или придобит Свидетелство за юридическа правоспособност.
Копие от осигурителна , трудова или служебна книжка.
Формулярите по образец, да се представят всеки работен ден в Областна администрация гр. Добрич, Бюро "Комплексно обслужване", ет.1 от 9.00 часа до 17.30 часа.
На кандидатите да се предостави длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Място и срок за подаване на документи

• област, община, населено място:
Добрич, Добрич, Добрич
• адрес:
Добрич, ул. Независимост 5
• телефон:
058/655-422, 058/655-434
• лице за контакт:
гл.секретар Божидар Божилов
• краен срок за подаване на документи:
28.07.2014

Връзка с работодателя Сподели