Стажант-аташе Дирекция: "Външноикономически отношения"

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

Published date: 16/07/2014 Modified date: 24/08/2014
  • Country: Bulgaria
  • Region: София

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• длъжност, звено, административна структура:
Стажант-аташе
Дирекция: "Външноикономически отношения"
Министерство на външните работи
• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Оказване на съдействие и подпомагане на по-високите длъжностни нива в дипломатическата служба чрез събиране и систематизиране на информацията, с прочването и обобщаването на различни практики; придобиване на начален опит и познания в дипломатическата служба; осъществяване на контакти с чужди посолства в България;
• изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
• специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
- да са български граждани и да нямат друго гражданство освен на държава-членка на ЕС;
да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по следните специалности: международни отношения, международни икономически отношения, европеистика, международно право, право, право на ЕС, журналистика, междунардна журналистика, политология, история, икономика, национална и международна сигурност и чуждоезични филологии;
- да владеят най-малко два чужди езика, поне единият отпоне единият от които е официален за ООН, или процедурен език, използван от Европейската комисия;
- да притежават компютърна грамотност;
- да не страдат от хронично психическо заболяване;
- да отговарят на другите изисквания за заемане на държавна служба по чл. 7, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител.
Минимален професионален опит - не се изисква.
• предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Право
Филология
Икономика
Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
Писмена разработка по политическа тематика.
• документи за кандидатстване:
Кандидатите да представят следните необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 1 от Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители. В заявлението се посочва единствено желание за кандидатстване за длъжността "стажант-аташе", без уточняване на структурни звена (дирекции) в Министерството на външните работи. Заявления за участие с посочено структурно звено няма да се приемат.

2. Декларация от лицето, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3. Декларация от лицето, че е български гражданин и няма друго гражданство освен на държава-членка на Европейския съюз.

4. Копия от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър", допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

5. Копие от документите, удостоверяващи владеенето на чужди езици съгласно изискванията на чл. 27, ал. 1, т. 3 от Закона за дипломатическата служба.

6. Декларация, че има компютърна грамотност, като посочва кои софтуерни продукти ползва.

7. Удостоверение от специализирано психиатрично заведение, че не страда от хронично психическо заболяване.

8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Начин на провеждане на конкурса:

Писмена фаза:

- решаване на тест със закрити въпроси;

- писмена разработка - аналитично есе на външнополитическа тема;

- резюме на един от езиците, с които се кандидатства (официален за ООН, или процедурен език, използван от Европейската комисия), в обем до 1 стр. на изложеното от кандидата в изготвеното от него аналитично есе.

Устната фаза: интервю по предварително формулирани еднакви въпроси за установяване в каква степен кандидатите притежават професионалните и делови качества, необходими за заемане на дипломатическа длъжност, тяхната комуникативност, способност за изразяване пред групи, умения да излагат мотивирано и разбираемо позицията се по даден въпрос.

Широк конспект от темите за конкурса е публикуван на Интернет страницата на МВнР на следния адрес:

http://www.mfa.bg/uploads/files/1402669131Konspekt_StajantAtasheta.pdf

Необходимите документи следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в Министерство на външните работи, гр. София, ул. "Александър Жендов" 2, Дирекция "Човешки ресурси", стая 304, от 14.00 до 16.30 часа.


Място и срок за подаване на документи
• област, община, населено място:
София-град, Столична, София
• адрес:
София 1040, ул. Александър Жендов 2
• телефон:
02 9482711; 02 9482602; 02 9482611
• административно звено:
Дирекция: Човешки ресурси
• лице за контакт:
Румяна Крушовенска-Кърджева
• краен срок за подаване на документи:
28.07.2014

Връзка с работодателя Сподели